StartWładzeWalne ZgromadzenieRegulamin

Regulamin

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU BIBLIOTEK

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd stowarzyszenia i zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, nie później niż na 30 dni przed jego odbyciem.
 2. Porządek dzienny i termin Walnego Zgromadzenia Członków ustala Zarząd stowarzyszenia.
 3. Do zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Członków zarząd załącza:
  1. sprawozdanie z pracy Zarządu,
  2. sprawozdanie z działalności prezesa,
  3. sprawozdania z działalności biura,
  4. sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

§ 2

 1. Walne Zgromadzenie Członków otwiera przedstawiciel Zarządu, a następnie zebrani dokonują wyboru przewodniczącego obrad, spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym.
 2. Walne Zgromadzenie Członków jest władne do przeprowadzenia obrad i podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do glosowania.
 3. W przypadku braku wymaganego quorum przewodniczący obrad wyznacza w tym samym dniu 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób obecnych uprawnionych do głosowania, drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków, które jest władne do podejmowania uchwał w tym także dotyczących wyboru władz stowarzyszenia.
 4. Wybrany przewodniczący obrad zarządza przeprowadzenie wyboru:
  1. sekretarza obrad,
  2. Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w składzie trzech osób, które dokonuje się spośród nieograniczonej liczby osób w głosowaniu jawnym,
  3. Komisji Uchwał i Wniosków (przeprowadza się jak w pkt b),
  4. przewodniczący obrad, Komisja Mandatowo - Skrutacyjna oraz Komisja Uchwał i Wniosków stanowią organy Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 3

 1. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.
 2. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje przewodniczący przy pomocy sekretarza.

§ 4

 1. W Walnym Zgromadzeniu Członków udział biorą:
  1. z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni i honorowi,
  2. z głosem doradczym- członkowie wspierający i osoby zaproszone.
 2. Członek stowarzyszenia potwierdza swoją obecność na Walnym Zgromadzeniu Członków na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
 3. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku obrad zgłaszają się kolejno do głosu.
 4. Wystąpienia członków lub osób określonych w ust. 1 nie mogą trwać dłużej niż 5 minut.
 5. W debacie nad określoną sprawą, członek może zabierać głos tylko dwa razy. Powtórne wystąpienie członka w tej samej sprawie nie może trwać dłużej niż trzy minuty.

§ 5

Z obrad Walnego Zgromadzenia Członków sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący. Protokół stanowi jedynie urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 6

Członkami zwyczajnymi w rozumieniu § 4 pkt 1 są biblioteki, które przed Walnym Zgromadzeniem Członków złożyły deklarację przystąpienia do stowarzyszenia i mają prawo uczestnictwa w jego obradach.

§ 7

Członkom określonym w § 4 pkt 1 ust a przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 8

Władze stowarzyszenia są wybierane w sposób tajny, bezpośredni, spośród nieograniczonej liczby kandydatów bezwzględną większością głosów.

§ 9

 1. Kandydatów do władz stowarzyszenia mają prawo zgłaszać członkowie określeni w § 7 regulaminu, po uprzednim uzyskaniu ustnej lub pisemnej zgody kandydata.
 2. Zgłoszenie kandydata do władz następuje bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Członków. Osoba zgłaszająca poszczególnego kandydata do władz, dla poparcia swojego wniosku zobowiązana jest złożyć stosowną rekomendację.

§ 10

 1. Władzami stowarzyszenia, poza Walnym Zgromadzeniem Członków są:
  1. Zarząd - składający się z prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i 6 członków.
  2. Komisja Rewizyjna - składającą się z 3 członków,
  3. Pełnomocnicy Wojewódzcy.
 2. Walne Zgromadzenie Członków wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków:
  1. Prezesa,
  2. Członków Zarządu, w liczbie 10 osób,
  3. Komisję Rewizyjną, w liczbie 3 osób.
 3. Pełnomocnicy Wojewódzcy mogą być wybierani w głosowaniu jawnym.

 

ODWOŁANIE CZŁONKÓW WŁADZ I WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

§ 11

 1. Walne Zgromadzenie Członków z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może odwołać prezesa lub poszczególnych członków władz stowarzyszenia w przypadkach szczególnie uzasadnionych i określonych statutem. Do odwołania członków władz stowarzyszenia stosuje się odpowiednio zasady § 10 pkt 2.
 2. Przepis pkt 1 stosuje się do poszczególnych przedstawicieli władz stowarzyszenia, którzy utracili zdolność sprawnego wypełniania powierzonych funkcji.
 3. Walne Zgromadzenie Członków może powoływać komisje nadzwyczajne dla zbadania określonej sprawy. Powołując takie komisje, Walne Zgromadzenie Członków określa cel, zasady i tryb ich działania.
 4. W razie zwolnienia poszczególnych funkcji władz stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru uzupełniającego, stosując odpowiednie przepisy dotyczące wyboru władz.

 

GŁOSOWANIE

§ 12

 1. Ustanawia się następujący sposób głosowania na:
  1. prezesa stowarzyszenia - na karcie wyborczej pozostawia się tylko jedno nie skreślone nazwisko,
  2. członków Zarządu - na karcie wyborczej pozostawia się najwyżej dziesięć nie skreślonych nazwisk,
  3. członków Komisji Rewizyjnej - na karcie wyborczej pozostawia się co najwyżej trzy nie skreślone nazwiska,
  4. Pełnomocników Wojewódzkich - na karcie wyborczej pozostawia się co najwyżej jedno nie skreślone nazwisko przyporządkowane danemu województwu.
 2. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona, a także - jeżeli na karcie pozostanie więcej nazwisk niż określono to w pkt 1. a-d.
 3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów a zgłoszono więcej niż jednego kandydata, to w kolejnych turach głosowania skreśla się z listy kandydatów tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.
 4. Władze stowarzyszenia konstytuują się nie później niż na najbliższym posiedzeniu właściwym dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

PRZYJĘCIE UCHWAŁ

§ 13

 1. Uchwały władz stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych na obradach członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.
 2. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Członków mogą uchwalić głosowanie tajne przy podejmowaniu uchwał.

 

ROZPATRYWANIE SPRAW PLANU PRACY I BUDŻETU

§ 14

 1. Wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków projekty planu pracy i budżetu rozpatrywane są w trybie określonym w § 13 pkt 1.
 2. W trybie określonym w § 13 pkt 1 rozpatrywane są również sprawozdania z wykonania planu pracy i budżetu.
 3. Komisja Rewizyjna, po szczegółowym sprawozdaniu wykonania nakreślonego planu pracy, budżetu i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, w przypadku pozytywnego wyniku, przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

WNIOSKI FORMALNE

§ 15

 1. Przewodniczący obrad może udzielić głosu poza porządkiem obrad lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.
 2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu.
 3. Do wniosków formalnych zalicza się:
  1. przerwanie lub odroczenie Walnego Zgromadzenia Członków na inny termin,
  2. zamkniecie liczby mówców,
  3. odroczenie lub zamkniecie dyskusji,
  4. przejście do porządku dziennego,
  5. głosowanie bez dyskusji,
  6. zmianę porządku dziennego,
  7. zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji,
  8. zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania,
  9. ograniczenie czasu wystąpień mówców,
  10. stwierdzenie quorum,
  11. przeliczenie głosów.

 

PODEJMOWANIE APELI I OŚWIADCZEŃ

§ 16

W trybie przewidzianym dla uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, można podejmować:

 1. apele zawierające prawnie nie wiążące wezwanie podmiotu władzy państwowej lub samorządowej do określonego zachowania się, podjęcie inicjatywy lub zadania,
 2. oświadczenia zawierające stanowisko w określonej sprawie.

 

ZAKRES ZADAŃ ORGANÓW WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

§ 17

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków kieruje przebiegiem i pracami Walnego Zgromadzenia Członków, a w szczególności:

 1. przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek dzienny posiedzenia oraz wnioski w sprawie jego zmiany,
 2. zarządza wybory sekretarza obrad i komisji określonych w § 2 pkt 2,
 3. sprawdza listę obecności i stwierdza na jej podstawie prawomocność posiedzenia,
 4. udziela głosu w sprawach objętych porządkiem dziennym Walnego Zgromadzenia Członków,
 5. udziela głosu członkom, według kolejności zgłoszeń,
 6. decyduje o przedłużeniu czasu wystąpienia lub o udzieleniu członkowi głosu dodatkowego, a także o odebraniu mówcy prawa głosu,
 7. sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,
 8. wyjaśnia sposoby głosowania,
 9. podejmuje inne czynności wynikające z regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków,
 10. sprawdza i podpisuje protokół Walnego Zgromadzenia Członków oraz podjęte uchwały.

§ 18

Do obowiązków Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej należy:

 1. wybór przewodniczącego komisji,
 2. sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności i stwierdzenie prawomocności wyboru władz,
 3. sprawdzenie urny wyborczej,
 4. zebranie głosów do urny, zgodnie z listą obecności oraz obliczenie z uwzględnieniem ważności oddanych głosów,
 5. sporządzenie protokołu z wyboru i ogłoszenie wyników.

§ 19

Do obowiązków Komisji Uchwał i Wniosków należy:

 1. wybór przewodniczącego komisji,
 2. opracowanie uchwał, zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazanie ich przewodniczącemu obrad, celem ostatecznego rozstrzygnięcia o celowości przyjęcia wniosków.

 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

§ 20

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w statucie.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbywać w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. Dla Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 21

 1. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub 20 członków stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie zmiany postanowień regulaminu następuje w formie uchwały w drodze głosowania zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 22

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

Warszawa, 5 kwietnia 2004 r.

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Akceptuję