StartPZBStatut

STATUT
Polskiego Związku Bibliotek

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie "Polski Związek Bibliotek" zwany dalej Związkiem posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

§ 3

Związek używa pieczęci: "Polski Związek Bibliotek".

§ 4

Terenem działalności Związku jest obszar całego kraju a siedzibą miasto Chełmża.

 

Rozdział II
Cele i formy działania

§ 5

Związek realizował będzie zadania zmierzające do poprawy funkcjonowania polskich bibliotek poprzez:

 1. Podejmowanie działań zmierzających do pogłębienia w świadomości opinii publicznej wiedzy o potrzebach i warunkach działania bibliotek w Polsce.
 2. Opracowywanie projektów i prowadzenie badań z zakresu bibliotekarstwa.
 3. Kierowanie wniosków prawnych, organizacyjnych i finansowych do organów stanowiących prawo biblioteczne oraz organizatorów instytucji kultury.
 4. Wspieranie inicjatyw promujących książkę i czytelnictwo.
 5. Popieranie wprowadzania nowoczesnych technik informacyjnych.
 6. Inicjowanie współpracy bibliotek oraz innych instytucji i organizacji związanych z książką.
 7. Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej zgodnej z celami statutowymi Związku.

§ 6

W realizacji celów określonych w § 5, Związek może współpracować z innymi organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 8

Członkami zwyczajnymi mogą być biblioteki i instytucje prowadzące biblioteki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które reprezentuje w Związku dyrektor lub inna osoba upoważniona przez kierownictwo danej biblioteki lub instytucji.

§ 9

Członków zwyczajnych przyjmuje uchwałą Zarząd Związku na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez dyrektora lub inną osobę upoważnioną do reprezentacji instytucji na zewnątrz.

§ 10

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku.
 2. Uczestnictwa w pracach Związku.

§ 11

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. Uczestnictwo w realizacji celów Związku.
 2. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Związku.
 3. Regularne opłacanie składki członkowskiej.

§ 12

Członkami honorowymi mogą być osoby prawne i fizyczne wspomagające w znaczący sposób działanie Związku oraz posiadające wybitne zasługi na polu badań naukowych w dziedzinie literatury i sztuki oraz wyróżniające się inną działalnością na rzecz społeczeństwa.

§ 13

Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie.

§ 14

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne zainteresowane działalnością Związku i udzielające mu wsparcia.

§ 15

Członków wspierających przyjmuje uchwałą Zarząd Związku na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 16

Członkowie wspierający mają prawo uczestnictwa w działalności Związku z głosem doradczym.

§ 17

Członkostwo w Związku ustaje na skutek:

 1. Złożenia przez członka pisemnej deklaracji o wystąpieniu ze Związku.
 2. Nie opłacania składki członkowskiej przez członków zwyczajnych dłużej niż jeden rok.
 3. Wykluczenia z członkostwa przez Walne Zgromadzenie.

 

Rozdział IV
Władze Związku

§ 18

Władzami Związku są:

 1. Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

Kadencja władz Zarządu trwa cztery lata, przy czym Prezes może być wybierany na kolejne kadencje.

§ 20

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Związku. Biorą w nim udział członkowie zwyczajni i honorowi z głosem decydującym, a członkowie wspierający z głosem doradczym.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 1. Wytyczanie ogólnego kierunku działalności Związku.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej.
 3. Udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
 4. Podejmowanie uchwał dotyczących zmian statutu i rozwiązania się Związku.
 5. Wybór w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu Komisji Rewizyjnej.
 6. Wybór w głosowaniu jawnym Pełnomocników Wojewódzkich.
 7. Zatwierdzanie regulaminów Walnego Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz regulaminu wyborczego i składek członkowskich.
 8. Nadawanie członkostwa honorowego.

§ 22

Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku, ponadto wtedy, gdy żąda tego przynajmniej jedna czwarta członków bądź Zarząd.

§ 23

Zarząd składa się z 9 lub 11 członków

§ 24

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród siebie dwóch Zastępców Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.

§ 25

Prezes i Wiceprezesi mają prawo uczestnictwa w posiedzeniach wszystkich organów Związku.

§ 26

Wyboru Prezesa dokonuje się w odrębnym głosowaniu.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
 2. Kierowanie działalnością Związku zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
 3. Realizowanie uchwał, postanowień i wniosków Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających.
 5. Gospodarowanie majątkiem i finansami Związku.
 6. Decydowanie o innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej.
 7. Podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Związku.
 8. Opracowywanie projektów uchwał, regulaminów, propozycji zmian statutu.

§ 28

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku. Składa się z 3 lub 5 członków i wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. Komisja Rewizyjna może podejmować czynności kontrolne w każdym czasie we wszystkich organach Związku.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzenie okresowych kontroli działalności Związku, zwłaszcza działalności finansowo - gospodarczej.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi.
 3. Składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności.

§ 30

Uzupełnienie władz Związku następuje w trybie przewidzianym dla wyboru Prezesa Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Pełnomocników Wojewódzkich.

§ 31

Pełnomocnicy Wojewódzcy są upoważnieni do organizowania i koordynowania działalności Związku na terenie swoich województw oraz reprezentowania Związku w sprawach nie wymagających obecności Zarządu.

 

Rozdział V
Majątek Związku

§ 32

 1. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn i innych źródeł, przewidzianych przepisami prawa, z przeznaczeniem na cele statutowe.

§ 33

 1. Dla ważności pism dotyczących praw majątkowych Związku wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa i Skarbnika lub innych uprawnionych w tym względzie członków Zarządu: Wiceprezesa i Sekretarza.
 2. Do podpisywania zleceń płatniczych oraz wniosków i umów dotyczących pozyskiwania i otrzymywania środków finansowych upoważnia się pracownika prowadzącego Biuro Polskiego Związku Bibliotek wspólnie z innym uprawnionym w tym względzie członkiem Zarządu.

 

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Związku

§ 34

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

§ 35

Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Walne Zgromadzenie większością 4/5 głosów przy obecności 1/2 uprawnionych do głosowania.

§ 36

Sprawy zmiany statutu oraz rozwiązania się Związku muszą być umieszczone w proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 37

Majątek likwidowanego Związku zostaje przekazany innej instytucji lub organizacji bibliotecznej wytypowanej podczas Walnego Zgromadzenia przez głosowanie w trybie przewidzianym dla przyjmowania uchwał. O decyzji likwidacji powiadamia się właściwy terytorialnie Sąd. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego stowarzyszenia.

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Akceptuję