StartWładzeZarządRegulamin

Regulamin Zarządu

§ 1

Zarząd kieruje działalnością stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków.

§ 2

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia
 2. Kierowanie działalnością Związku zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia
 3. Realizowanie uchwał, postanowień i wniosków Walnego Zgromadzenia
 4. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających
 5. Gospodarowanie majątkiem i finansami Związku
 6. Decydowanie o innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej
 7. Opracowywanie projektów uchwał, regulaminów, propozycji zmian statutu
 8. Reprezentowanie Związku na zewnątrz, opieka nad majątkiem Związku
 9. Współpraca z Pełnomocnikami Wojewódzkimi Związku
 10. Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków o nadanie honorowego członka PZB.

§ 3

Zarząd w ciągu jednego miesiąca od dnia wyboru zawiadamia sąd rejestrowy o swoim składzie podając inne dane niezbędne do celów rejestrowych.

 1. Zarząd składa się z 9 lub 11 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. W posiedzeniach mogą z głosem doradczym uczestniczyć osoby zaproszone.

§ 4

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w kwartale.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Polskiego Związku Bibliotek lub upoważniony przez niego wiceprezes.
 3. Posiedzenie Zarządu, jeśli wymagają tego okoliczności może być zwołane na pisemne żądanie przynajmniej połowy członków Zarządu.
 4. Przynajmniej raz w roku posiedzenie Zarządu zwołuje się wspólnie z Pełnomocnikami Wojewódzkimi.

§ 5

 1. Prezes Polskiego Związku Bibliotek ustala początek posiedzenia Zarządu miejsce i termin powiadamiając pisemnie osoby zaproszone, co najmniej 10 dni przed wyznaczonym terminem.
 2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi decyduje głos przewodniczącego.

§ 6

 1. Sprawy bieżące między posiedzeniami Zarządu załatwia według swych kompetencji Prezes PZB.
 2. Korespondencja wychodząca w imieniu Zarządu musi być podpisana przez Prezesa PZB lub innego upoważnionego członka Zarządu.

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Akceptuję