StartWładzeWalne ZgromadzenieUchwałyUchwała Nr 7/2003 w sprawie nadania godności członka honorowego

Uchwała Nr 7/2003

z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie nadania godności członka honorowego

§ 1

Na podstawie §§ 12 i 13 statutu Polskiego Związku Bibliotek, nadaje się Pani Krystynie Greczycho godność członka honorowego, w uznaniu za zasługi organizacyjne i merytoryczne dla Polskiego Związku Bibliotek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Pani Krystyna Greczycho jest jednym z założycieli Polskiego Związku Bibliotek. 7 września 1999 roku uczestniczyła z zebraniu grupy inicjatywnej w Chełmży, na którym opracowano projekt statutu PZB oraz dokumenty do rejestracji stowarzyszenia w sądzie. Na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Członków w 2000 roku, została wybrana członkiem Zarządu PZB oraz pełnomocnikiem na województwo warmińsko-mazurskie. Tę ostatnią funkcję pełniła do lutego ubiegłego roku, kiedy na Walnym Zgromadzeniu Członków, dokonano wyboru nowych pełnomocników w niektórych województwach, w celu włączenia większej ilości bibliotek w czynną działalność stowarzyszenia. Aktywnie uczestniczyła w niemalże wszystkich posiedzeniach Zarządu PZB oraz naradach i konferencjach, aktywnie włączając się w dyskusję merytoryczną oraz zgłaszając własne wnioski, uwagi i spostrzeżenia dotyczące działalności stowarzyszenia, bibliotek i spraw pracowniczych.

Pani Krystyna Greczycho pracuje w bibliotekarstwie od 1962 r. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Elblągu była kierownikiem filii bibliotecznej. Po utworzeniu Biblioteki Wojewódzkiej, od 1977 r., pracowała w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym, a od roku 1982, była jego kierownikiem. Na stanowisko Dyrektora Biblioteki Wojewódzkiej została wyłoniona w drodze konkursu, w roku 1991. Funkcję Dyrektora Biblioteki Elbląskiej pełniła do chwili przejścia na emeryturę, tj. do dnia 28 lutego br.

Pani Krystyna Greczycho posiada duże zasługi w organizacji i zarządzaniu Biblioteką.

Pod jej kierownictwem, Dział Informacyjno-Bibliograficzny zdecydowanie się rozwinął, a świadczone usługi informacyjno-bibliograficzne osiągnęły wysoki poziom. Dzięki jej pracowitości i zaangażowaniu, można było w roku 1985 zorganizować i udostępnić mieszkańcom województwa Czytelnię Regionalną, która gromadzi wszelkie materiały biblioteczne i dokumenty związane z regionem. Do osiągnięć należy zaliczyć: opracowanie Bibliografii historii Elbląga i regionu od roku 1979, publikowanej w kolejnych tomach Rocznika Elbląskiego (od X do XVII); opracowanie i wydanie katalogu wystawy naukowej Starodruki Elbląskie (1987 r.).

Będąc dyrektorem, przygotowała koncepcje wystaw regionalnych (Biblioteka Elbląska, Wybór Maski: Życie teatralne Elbląga i inne). Kierowanie instytucją objęła w bardzo trudnym okresie przemian ustrojowych. Swoje bogate doświadczenie zawodowe wykorzystała kierując Wojewódzką Biblioteką Publiczną i merytorycznie podległymi bibliotekami w terenie. W ostatnich latach istnienia WBP w Elblągu, uaktywniła się jej szczególna odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie bibliotek samorządowych na terenie województwa, wobec zagrożeń jakie stwarzał brak własnego usytuowania prawnego bibliotek.

Pani Greczycho podejmowała szereg inicjatyw, mających na celu rozwój sieci bibliotecznej i poprawę warunków lokalowych bibliotek w Elblągu. Jednocześnie trwały prace przygotowawcze do przejęcia zbioru dawnej Biblioteki Miejskiej, zdeponowanego w 1947 r. w Bibliotece Uniwersytetu Toruńskiego.

W 1995 r. rozpoczęto odbudowę dwóch kamienic z przeznaczeniem na Bibliotekę. Należy podkreślić, że większość środków pochodziła z funduszy pozabudżetowych (PHARE, FWPN).

12 czerwca 2000 r., obiekt został oddany do użytku. Powierzchnia biblioteki zwiększyła się o około 1800 m2. W odbudowanych kamienicach znalazły się klimatyzowane (200 m2) pomieszczenia magazynowe (ogółem około 500 m2), które wyposażone są w nowoczesny automatyczny system zabezpieczenia zbiorów przed pożarem oraz czujniki magnetyczne zabezpieczające przed kradzieżą. W magazynach tych przechowywane są materiały biblioteczne pochodzące z dawnej Biblioteki Elbląskiej, której tradycje sięgają początku XVII wieku (1601 r.). Sprowadzona kolekcja liczy 37869 woluminów, w tym 68 inkanabułów i 8850 starodruków. Ma to szczególne znaczenie dla Elbląga i bibliotekarstwa polskiego.

Działalność Biblioteki od lat ukierunkowana jest na ożywienie badań naukowych nad dziejami Elbląga i regionu. Zgromadzenie ich w jednym miejscu pozwala na kompleksowe ich wykorzystanie przez pracowników nauki, osób badających problematykę związaną z Elblągiem, regionem, historią sztuki i książki.

Te spektakularne osiągnięcia uzupełnione są codzienną pracą, którą dokumentują wymierne wskaźniki: liczba zarejestrowanych czytelników w 2001 roku osiągnęła 38427 i stanowi około 34 % mieszkańców Elbląga. Mieli oni do dyspozycji księgozbiór liczący 497 tys. książek i 22 tys. czasopism oraz 51 tys. zbiorów specjalnych. Użytkownicy wypożyczeń do domu 537 tys. woluminów, na miejscu udostępniono 310 tys. oraz 12,5 tys. jednostek zbiorów specjalnych.

Pani Krystyna Greczycho jest współorganizatorem sesji naukowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Historyczne np. Morskie Tradycje Elbląga. Wszystkie propozycje programowe integrowały środowiska kulturalne i naukowe Elbląga, gdańska, Torunia i Olsztyna.

Z jej inicjatywy odbyło się szereg ważnych imprez promujących bibliotekę i czytelnictwo np. "Elbląskie spotkania z poezją". Ukoronowaniem tych działań była sesja popularnonaukowa z okazji Jubileuszu 400-lecia bibliotekarstwa w Elblągu. Podczas uroczystości prezentowano wg koncepcji Pani Krystyny Greczycho ekspozycje "Skarby gromadzone przez wieki z bibliotece Elbląskiej".

W 2002 roku, na wniosek Zarządu PZB, Minister Kultury przyznał Pani Krystynie Greczycho nagrodę za całokształt działalności.

Prezes Polskiego Związku Bibliotek

Jan Krajewski

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Akceptuję