StartWładzeWalne ZgromadzenieUchwałyUchwała Nr 1/2003 w sprawie zmian w statucie

Uchwała Nr 1/2003

z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie zmian w statucie

§ 1

§ 5 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej, zgodnie z celami statutowymi Związku.

§ 2

Wprowadza się nową treść § 32:

 1. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn i innych źródeł, przewidzianych przepisami prawa, z przeznaczeniem na cele statutowe.
 2. Związek może prowadzić działalność gospodarczą, obejmującą szkolenia oraz wydawanie publikacji, z których zysk będzie przeznaczony na cele statutowe.

§ 3

W nawiązaniu do § 2, § 33 otrzymuje brzmienie:

pkt. 1 Dla ważności pism dotyczących praw majątkowych Związku wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa i Skarbnika lub innych uprawnionych w tym względzie członków Zarządu: Wiceprezesa i Sekretarza.

pkt. 2 Do podpisywania zleceń płatniczych oraz wniosków i umów dotyczących pozyskiwania i otrzymywania środków finansowych upoważnia się pracownika prowadzącego Biuro Polskiego Związku Bibliotek wspólnie z uprawnionym w tym względzie członkiem Zarządu.

 

Uzasadnienie

 1. Dot. § 5 pkt 7
  Ponieważ w dotychczasowej jak i planowanej działalności PZB znaczące miejsce ma działalność szkoleniowa a także podejmuje się działalność wydawniczą, właściwe jest ich ujecie w formach działania w statucie, aby dawał on uzasadnienie do realizacji podjętych zadań.
 2. Dot. § 32
  Zgodnie z wymogami prawnymi, stowarzyszenie jeśli rozważa możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, musi określić precyzyjnie jej zakres.
  Dotychczasowa działalność PZB w zakresie organizowania konferencji, szkoleń czy działalności wydawniczej jest interpretowana przez niektóre urzędy skarbowe jako działalność gospodarcza. W celu uniknięcia sytuacji patowej w okresie pomiędzy Zebraniami Walnego Zgromadzenia Członków proponuje się wprowadzenie zapisu do statutu jako możliwość prawną na wypadek zakwalifikowania prowadzonej działalności jako działalności gospodarczej. Niezależnie od powyższego, planowana działalność będzie przyjmować takie formy aby dawały jak najmniej podstaw do związku z działalnością gospodarczą.
 3. Dot. § 33 pkt 1 i 2
  Praktyka prowadzenia Biura dla stowarzyszenia, w którym członkowie Zarządu funkcjonują w znaczącej odległości od siedziby, wskazuje na potrzebę dodatkowej delegacji dla Kierownika Biura w zakresie przekazania upoważnienia do podpisywania sprawozdań finansowych (ZUS, US, GUS itp.) oraz umów dotyczących pozyskiwania i otrzymywania środków finansowych. Czas na złożenie wniosków czy umów wymaga niejednokrotnie działań natychmiastowych, które przy obecnych zapisach utrudniają ich wykonanie. Wnioski i umowy będą przedstawiane na kolejnych posiedzeniach Zarządu.

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Akceptuję