StartWładzeWalne ZgromadzenieUchwałyUchwała Nr 1/2002 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr 1/2002

z dnia 20 lutego 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Rewizyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Bibliotek zatwierdza regulamin Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Regulamin Komisji Rewizyjnej
Polskiego Związku Bibliotek

§ 1

Zgodnie z § 28 Statutu PZB, Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku. Może podejmować czynności kontrolne w każdym czasie, we wszystkich organach Związku.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności Związku, zwłaszcza działalności finansowo - gospodarczej,
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,
  3. składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności.

§ 2

Komisja Rewizyjna konstytuuje się niezwłocznie, na pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 3

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie Członkami Zarządu, jak również Pełnomocnikami Wojewódzkimi.

§ 4

Komisja Rewizyjna składa się z trzech lub pięciu członków, wybieranych na Walnym Zgromadzeniu Członków w głosowaniu tajnym.

§ 5

Komisja Rewizyjna jest odpowiedzialna za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

§ 6

Zebrania Komisji Rewizyjnej są zwoływane z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek przynajmniej dwóch członków, a w wyjątkowych sytuacjach na wniosek Zarządu Polskiego Związku Bibliotek.

§ 7

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 8

Kontrola działalności Polskiego Związku Bibliotek powinna być dokonywana komisyjnie, przy udziale co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej, a kontrola dokumentów finansowych, również z udziałem osoby udostępniającej kontrolowane materiały.

§ 9

Wyniki kontroli powinny być ujmowane w formę protokołów, podpisanych przez przeprowadzających kontrolę.

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Akceptuję