Logo

  • Drukuj

Deklaruję przynależność .......................................................................................................

...................................................................................................................................................

nazwa biblioteki / instytucji

w charakterze członka zwyczajnego / wspierającego* do Polskiego Związku Bibliotek.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią statutu Polskiego Związku Bibliotek i wyrażam wolę realizacji jego celów.

Adres:.................................................................................................................

Tel./fax/e:mail:..................................................................................................

Strona internetowa: ....................................................................................................

Facebook / Twitter  itp. .......................................................................................................

..............................................
Podpis osoby upoważnionej

.............................., dnia ..................................
miejscowość

*niepotrzebne skreślić

Załączniki:
© Polski Związek Bibliotek